"Απο - Τιμώντας το Νερό"


Ιδού η Ρόδος...

Print
 
 
Όπως προέκυψε και από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της πανελλαδικής έρευνας "Απο - Τιμώντας το Νερό" για την πόλη της Ρόδου, ένα πρώτο γενικό συμπέρασμα που προκύπτει από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, είναι η ανεπάρκεια της ενημέρωσης και οι ελλείπεις γνώσεις που έχουμε σε σχέση με τον πολύτιμο αυτό φυσικό πόρο. Παρ’ όλο που οι συμμετέχοντες στην έρευνα αφιέρωσαν χρόνο για να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο και κατά συνέπεια είναι ευαισθητοποιημένοι και τους απασχολούν τα ζητήματα διαχείρισης, εντούτοις, όπως προκύπτει τόσο από τις απαντήσεις τους, όσο και από αυτό που δηλώνουν στη σχετική ερώτηση, δεν νοιώθουν επαρκώς ή σε βάθος ενημερωμένοι .

Το παραπάνω γεγονός αποδεικνύεται και από το ότι σε σημαντικό ποσοστό δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν από πού προέρχεται το νερό που τρέχει από τη βρύση τους, καθώς και ότι δεν ξέρουν πόσα κυβικά καταναλώνουν. Αντιστοίχως, η αξιολόγηση των χρήσεων όπου γίνεται η μεγαλύτερη σπατάλη μέσα στο σπίτι αναδεικνύει την έλλειψη γνώσης που έχουμε για το ποιες συνήθειές μας είναι οι πιο υδροβόρες.  (... στην Αίγινα τι κάνουμε ?)
Ενδεικτικό είναι και το γεγονός, ότι, σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας, οι πολίτες θεωρούν πως η προσωπική συμπεριφορά τους επηρεάζει λίγο την κατάσταση του πόρου σε κάθε περιοχή. Η δική τους συμπεριφορά θεωρούν ότι δεν επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό της ποσότητα του πόρου στην περιοχή τους, ενώ θεωρούν κατεξοχήν μεγάλο καταναλωτή τον τουρισμό και τη γεωργία καθώς και τις πισίνες. Το μεγάλο ποσοστό που εμφανίζεται στον τουρισμό ως προς την επίδραση του στους υδάτινους πόρους διαφοροποιεί και τα αποτελέσματα για τη Ρόδο σε σχέση με τα πανελλαδικά.
Εντούτοις φαίνεται ότι δεν είναι εξοικειωμένοι με τις τεχνολογίες αξιοποίησης των μη συμβατικών υδατικών πόρων, όπως η επαναχρησιμοποίηση των νερών των βιολογικών καθαρισμών ή των γκρίζων νερών σε επίπεδο οικείας. Οι τεχνολογίες αυτές, μαζί με τη συλλογή και αξιοποίηση του βρόχινου νερού που φαίνεται να είναι ιδιαίτερα προσφιλής στους συμμετέχοντες, μπορούν να συμβάλουν στην εξοικονόμηση σημαντικών ποσοτήτων καθαρού πόσιμου νερού τόσο για ανθρώπινες χρήσεις που είναι απαραίτητο όσο και για το περιβάλλον.
Από την ανάλυση προκύπτει επίσης ότι σημαντικό ποσοστό θεωρεί, ότι το τιμολόγιο του νερού είναι υψηλό, αν και στη συνέχεια δηλώνει διατεθειμένο να υπάρξει μικρή αύξηση εφόσον τα χρήματα διατεθούν για τη βελτίωση των υποδομών και κατ’ επέκταση τη διατήρηση και προστασία του πόρου. Εντούτοις, κατά κοινή ομολογία στην Ελλάδα το νερό είναι υποτιμημένο και η τιμολόγηση χαμηλή. Είναι αναγκαίο να ανοίξει η συζήτηση γύρω από τα ζητήματα τιμολόγησης συνολικά, έχοντας πάντα ως δεδομένο ότι η φύση του πόρου επιβάλλει να λαμβάνονται υπόψη κοινωνικά κριτήρια και η πρόσβαση να εξασφαλίζεται για όλη την κοινωνία, αλλά και ότι πρέπει να συνυπολογίζεται το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος του φυσικού πόρου.
Συντριπτικό είναι και το ποσοστό εκείνων που θεωρούν ότι το νερό είναι δημόσιο, κοινωνικό αγαθό και άρα αντίστοιχα και η διαχείρισή του θα πρέπει να γίνεται από δημόσιους φορείς. Και σε αυτό έρχεται να προστεθεί ένα ακόμα εύρημα που αναδεικνύει ότι σε συντριπτικό ποσοστό επιθυμούν να συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και αυτό θα πρέπει να το λάβει υπόψη της η τοπική αυτοδιοίκηση και να ξεκινήσει οργανωμένες διαδικασίες ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους κατοίκους. Κάτι τέτοιο θα τους καταστήσει ικανούς να συνδιαμορφώνουν τις πολιτικές διαχείρισης των υδάτων της περιοχής τους και συνυπεύθυνους στη διαχείριση και προστασία του πόρου.
Στη συνέχεια παραθέτουμε ανάλυση ορισμένων εκ των ευρημάτων της έρευνας. Δεδομένου ότι τα στοιχεία είναι πολλά και ιδιαίτερα ενδιαφέροντα για το σύνολο των ερωτήσεων, στο Παράρτημα Ι-Ρόδος παρουσιάζονται οι πίνακες και τα διαγράμματα που αντιστοιχούν σε όλες τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου και δεν παρουσιάζονται στην παρούσα ανάλυση.
Για την πόλη της Ρόδου, τα ερωτηματολόγια που ήταν πλήρως συμπληρωμένα και επεξεργάσιμα ανέρχονται συνολικά σε 94. Από στατιστικής άποψης, το δείγμα θεωρείται ικανοποιητικό για την εξαγωγή συμπερασμάτων για την πόλη της Ρόδου.
Η διάχυση του ερωτηματολογίου στην πόλη της Ρόδου υποστηρίχθηκε από τοπικούς φορείς, με προεξέχoν το ιστολόγιο Οικολογικά-Ροδιακά, σε συνεργασία με το Δήμο της Ρόδου και το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων Ρόδου.
Δείτε τα Αποτελέσματα  της Έρευνας Απο-Τιμώντας το Νερό για την πόλη της Ρόδου 
Πίνακες και διαγράμματα για όλες τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου (Παράρτημα Ι)

Δημοσίευση σχολίου