† Η ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΣ

† Η ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΣ«Χριστός γεννάται, δοξάσατε·
Χριστός εξ ουρανών, απαντήσατε·
Χριστός επί γης, υψώθητε
»

Χριστός Γεννάται (Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος)
Δημοσίευση σχολίου