η εξοικονόμηση ενέργειας !

Η σημαντικότερη πηγή ενέργειας , είναι η εξοικονόμηση ενέργειας,πριν εφαρμόσουμε και πριν προτείνουμε  τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας και τις οικολογικές παρεμβάσεις σε ένα κτίριο, εξετάζουμε αν μπορούμε να κάνουμε πρώτα κάποιο ενεργειακό νοικοκύρεμα. 
Προηγείται λοιπόν η ενεργειακή διάγνωση για να δούμε πού και πώς καταναλώνεται η ενέργεια που εισάγεται σε ένα κτίριο. Ως γνωστόν στα κτίρια απορροφούν το 40% της κατανάλωσης ενέργειας και συμβάλλουν τα μέγιστα στους ρύπους στο αστικό περιβάλλον. Ο στόχος με την Ενεργειακή Διάγνωση, είναι να δούμε αν έχουμε σπατάλες ενέργειας. Και η μελέτη εξοικονόμηση ενέργειας αυτό κάνει, εντοπίζει και μειώνει τις απώλειες. Καταγράφοντας λοιπόν τις χρήσεις της ενέργειας πού γίνονται, εντοπίζουμε πού γίνετε κακή χρήση ενέργειας. 

H εξοικονόμηση ενέργειας έχει δύο όψεις. Την τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας και την νοοτροπία ενεργειακής συμπεριφοράς. Για παράδειγμα, το να έχουμε αναμμένα τα καλοριφέρ και να ανοίγουμε τα παράθυρα σημαίνει ότι δεν έχουμε καταλάβει πόσο επιβαρύνει την τσέπη μας αλλά και το περιβάλλον αυτή η κίνηση που κάνουμε. Από αυτή τη ΜΗ ενεργειακή παιδεία απορρέει πιθανότατα και το σημαντικότερο μέρος των απωλειών. Πρέπει να αλλάξουμε ενεργειακή συμπεριφορά. Δηλαδή το να αφήνουμε αναμμένα φώτα, συσκευές να δουλεύουν χωρίς να υπάρχει λόγος (π.χ. θερμοσίφωνες, κουζινα T.V. κλπ). 
  Σπαταλάμε ενέργεια, μην ξέροντας ότι κάπου, στην πηγή παραγωγής, επιβαρύνεται σημαντικά το περιβάλλον. Μπορεί τώρα αν έχουμε όλα τα φώτα αναμμένα να μην καταλαβαίνουμε ότι αυτό κοστίζει και πολλά κιλά ή και τόνους διοξειδίου του άνθρακα στην Πτολεμαϊδα ή στην Μεγαλόπολη και γενικότερα στον πλανήτη. Με βάση την αρχή της οικολογίας άλλωστε πρέπει να σκεφτόμαστε σφαιρικά και να δρούμε τοπικά. Σε αυτό το πλαίσιο, μία προσπάθεια  που θα απευθύνεται σε πρώτη φάση σε μηχανικούς και σε συμβούλους ενέργειας αλλά και σε καταναλωτές. Προσπαθούμε να δικτυώσουμε ανθρώπους που είναι ευαισθητοποιημένοι σε θέματα ενέργειας, ανθρώπους που έχουν οικολογικές ανησυχίες, ανθρώπους που ασχολούνται επαγγελματικά και όχι μόνο με τα θέματα των εναλλακτικών μορφών ενέργειας και με την κατάλληλη υποδομή, τις πληροφορίες και με τα κατάλληλα εργαλεία  να μπορούν να κάνουν αυτό που αποκαλούμε, Ενεργειακή Διάγνωση. 
Είναι πολύ σημαντικό να γίνει μια ενεργειακή καταγραφή, και να βαθμονομηθεί ένα κτίριο. Να δούμε σε ποια κατηγορία ανήκει ένα κτίριο. Τα κτίρια χωρίζονται χοντρικά σε δύο κατηγορίες, στα πράσινα και τα κόκκινα. Αν ένα κτίριο είναι κάτω από το μέσο όρο κατανάλωσης ενέργειας, είναι «πράσινο», δηλαδή έχει μικρό περιθώριο εξοικονόμησης ενέργειας. Αν όμως είναι «κόκκινο», όπως τα περισσότερα, έχει πολλά περιθώρια εξοικονόμησης ενέργειας. Όλα αυτά λοιπόν τα λαμβάνουμε υπόψη, όπως επίσης και τις συνήθειες των ανθρώπων που ζουν μέσα. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι σε λίγο θα είναι υποχρεωτική η ενεργειακή ταυτότητα του κτιρίου, για τις ειδικές ενεργειακές καταναλώσεις (σε πετρέλαιο φ.α. και ρεύμα kwh ανα κυβ. μέτρο και ανά ώρα). Θα πρέπει αμέσως να εφαρμοστεί η ευρωπαϊκή Ο∆ΗΓΙΑ 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοββουλίου και του Συμβουλίου της 16ης ∆εκεµβρίου 2002 για την Ενεργειακή Απόδοση των κτιρίων.  Βέβαια δεν έχει ολοκληρωθεί από το 1998 (!), ο Κανονισμός Ορθολογικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΟΧΕΕ), ώστε να γίνετε υποχρεωτικά μελέτη ενεργειακής απόδοσης σε παλαιά και σε νέα κτίρια. Αν αυτός είχε εφαρμοστεί θα είχαμε γλιτώσει τόνους πετρελαίου και τόνους διοξειδίου του άνθρακα. 

Ορισμοί ενεργειακής επιθεώρησης των κτιρίων και ενεργειακής διάγνωσης 

• Δελτίο Ενεργειακής Ταυτότητας κτιρίου (ΔΕΤΑ): Είναι ειδικό έντυπο στο οποίο περιγράφεται το σύνολο των ενεργειακών χαρακτηριστικών κάθε κτιρίου, είτε σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον Κανονισμό Ορθολογικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας βάσει του οποίου μελετάται και κατασκευάζεται κάθε νέο κτίριο είτε σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ενεργειακού ελέγχου, καθώς επίσης ο βαθμός ενεργειακής απόδοσης και η ενεργειακή κατηγορία στην οποία κατατάσσεται. 

• Ενεργειακή βαθμονόμηση κτιρίου: Είναι η βαθμολογική κατάταξη κάθε κτιρίου, με βάση το ΔΕΤΑ που γίνεται σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ενεργειακής πιστοποίησης, στην αντίστοιχη κατηγορία ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με τα καθορισμένα από τον κανονισμό ορθολογικής χρήσης και εξοικονόμησης ενέργειας όρια των ειδικών ενεργειακών αποδόσεων ανά κατηγορία. 

• Ενεργειακή επίδοση κτιρίου: Είναι ο βαθμός ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου κατά τη λειτουργία του (μέσω του κελύφους και των Η/Μ εγκαταστάσεων) για την κάλυψη σε ετήσια βάση των συνολικών ενεργειακών του απαιτήσεων για θέρμανση, ψύξη, αερισμό, φωτισμό, ζεστό νερό χρήσης και συσκευές, επιτυγχάνοντας τις αναγκαίες συνθήκες άνεσης. 

• Ενεργειακή επιθεώρηση ή ενεργειακή αυτοψία ή ενεργειακή διάγνωση: Είναι η διαδικασία εκτίμησης και καταγραφής των πραγματικών καταναλώσεων ενέργειας, των παραγόντων που τις επηρεάζουν καθώς και των δυνατοτήτων για εξοικονόμηση ενέργειας σε ένα κτίριο ή κτιριακό συγκρότημα με την υπόδειξη προτάσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης των κτιρίων. Η ενεργειακή επιθεώρηση μπορεί, κατά περίπτωση, να είναι συνοπτική ή εκτενής. 

• Ενεργειακή μελέτη: Είναι η μελέτη που εξετάζει συνολικά τις απαιτούμενες ενεργειακές ανάγκες κτιρίων ή οικισμών για θέρμανση, ψύξη, αερισμό, φωτισμό, ζεστό νερό χρήσης, ώστε να εξασφαλίζεται θερμική άνεση κατά τη διάρκεια του χρόνου. Υποδεικνύει τις βέλτιστες, κατά περίπτωση, λύσεις για την εξασφάλιση των παραπάνω συνθηκών μέσω τεχνικών και συστημάτων ορθολογικής χρήσης και εξοικονόμησης ενέργειας ή μέσω της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

• Ενεργειακή πιστοποίηση κτιρίου: Είναι η διαδικασία ελέγχου και διάγνωσης της ενεργειακής συμπεριφοράς κάθε κτιρίου και της πραγματοποιούμενης κατανάλωσης ενέργειας για την κάλυψη όλων των αναγκών του, στοιχεία που προκύπτουν μετά από τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων ή ελέγχων. 

• Ενεργειακοί επιθεωρητές ή ελεγκτές: Είναι εξειδικευμένοι επιστήμονες όπως καθορίζονται από τον κανονισμό ενεργειακών επιθεωρήσεων και σχετικές υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, οι οποίοι διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις για την πιστοποίηση του βαθμού ενεργειακής απόδοσης και της ενεργειακής επίδοσης των κτιρίων.
 
 Αλλα θεματα Εξοικονόμησης Ενέργειας
 Βιοκλιματικά σχολεία
 Καρδιογράφημα σε ένα...κτίριο
 Ιδέες από...το μέλλον
 Παρεμβάσεις σε κτίρια για λιγότερη ενέργεια
 Καλύτερα προϊόντα με -75% ενέργεια
 GreenLight: Το ευρωπαϊκό πείραμα
 Σώστε τη θερμότητα που χάνεται


                                                           Γρηγόρης  Μαλτεζος
Δημοσίευση σχολίου