ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Εκτύπωση E-mail
Το ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ, στο πλαίσιο της υποστήριξης του πεδίου, εγκαινιάζει αυτήν την ιστοσελίδα, με απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών, για ζητήματα που απασχολούν τα εξειδικευμένα όργανα του Οργανισμού, όπως την Ομάδα Εργασίας Mango και τον Συνήγορο του Εθελοντή.
Τα ερωτήματα αυτά καθόσον άπτονται κυρίως του ισχύοντος ελληνικού θεσμικού πλαισίου αποτέλεσαν το έναυσμα για την σύνταξη έρευνας, με στόχο μία καταγραφή του Ισχύοντος Νομικού και Φορολογικού πλαισίου, επικεντρώνοντας το έργο σε θέματα Νομικής Μορφής, Σύστασης και Φορολογικών Υποχρεώσεων των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών.
Γιά εξειδικευμένα ζητήματα και ερωτήσεις που πιθανώς δεν καλύπτονται στην παρούσα φάση από τις απαντήσεις της έρευνας, μπορείτε να απευθύνεστε στην Mango ή στον Συνήγορο του Εθελοντή.
1.

Τι είναι οι ΜΚΟ και ποια τα βασικά χαρακτηριστικά των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών, (ΟΚΠ);
2.

Ποια είναι γενικά η νομική μορφή μιας Οργάνωσης της Κοινωνίας Πολιτών;
3.
Τι είναι Σωματείο;
4.
Πως συστήνεται ένα Σωματείο;
5.
Τι είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, (ΑΜΚΕ);
6.
Πως συστήνεται μία Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, (ΑΜΚΕ);
7.
Τι είναι Κοινωφελές Ίδρυμα;
8.
Πως συστήνεται ένα Κοινωφελές Ίδρυμα;
9.
Τι είναι Επιτροπή Εράνου;
10.
Πως συστήνεται μία Επιτροπή Εράνου;
11.
Τι είναι οι Άτυπες Ομάδες της Κοινωνίας Πολιτών;
12.

Ποιες είναι γενικά οι Φορολογικές Υποχρεώσεις των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών, (ΟΚΠ);
13.Ποιες είναι οι Φορολογικές Υποχρεώσεις των Σωματείων και τα λοιπών ΝΠΙΔ, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, (εκτός της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας), όσον αφορά στην Τήρηση Βιβλίων και στην Έκδοση Στοιχείων;
14.

Ποιες είναι οι Φορολογικές Υποχρεώσεις όλων των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών, (ΟΚΠ), ως προς την απόδοση ΦΠΑ;
15.


Πότε τα Σωματεία και τα λοιπά ΝΠΙΔ, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, (εκτός της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας), υπόκεινται σε Φόρο Εισοδήματος;
16.


Ποιες είναι οι Φορολογικές Υποχρεώσεις της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας (ΑΜΚΕ), όσον αφορά στην Τήρηση Βιβλίων και στην Έκδοση Στοιχείων;
17.

Πότε μία Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, (ΑΜΚΕ), υπόκειται σε Φόρο Εισοδήματος.

Δείτε όλο το κείμενο της έρευνας με παρατηρήσεις και σχόλια της Ομάδας Εργασίας. πηγή "ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ"
Δημοσίευση σχολίου